ICAAP / ILAAP Independent Review & Validation

 

VirtualOptomFT MasterClass / Webinar
15. – 16. 03. 2021.

Posjedujete li adekvatne interne resurse za neovisni pregled i validaciju procesno-metodološkog i sustavno podržanog okvira za identifikovanje, mjerenje ili procjenu i praćenje značajnih rizika kojima je banka izložena ili može biti izložena u svom poslovanju na kojim se temelje IC/LAAP?

Da li ste uspostavili robusan i dokumentovan sustav neovisne procjene i validacije IC/LAAP, usklađen sa regulatornim zahtjevima i objektivnim potrebama banke?

Zadovoljavaju li trenutni razvojni ciklusi ova dva procesa Vaše potrebe u pogledu aktivnog upravljanja likvidnošću i kapitalom u uvjetima globalne pandemiji SARS-CoV-2 i da li ste izgradili dostatnu razinu otpornosti na stresne situacije kako biste osigurali dugoročno održivi kontinuitet poslovanja banke?

Da li su Vaši strateški ciljevi za upravljanje likvidnošću i kapitalom primjereni nastalim i očekivanim posljedicama u gospodarstvu i financijskoj industriji uvjetovano globalnom pandemijom SARS-CoV-2?

Da li ste već revidirali strategije, politike, procese i sustave za upravljanje rizicima na kojima se temelje IC/LAAP, uključujući i planove likvidnosti i izvora financiranja, te kapitala?

Jeste li suštinski procijenili koliko će makroekonomsko okruženje uvjetovano globalnom pandemijom SARS-CoV-2 utjecati na promjenu vaših strategija, politika, procesa i sustava upravljanja likvidnošću i kapitalom, te prosudili nužnost njihovog urgentnog prilagođavanja?

Da li ste preispitali razinu integriranosti IC/LAAP-a u sustav internog upravljanja i donošenja odluka od strane upravljačkog tijela i višeg menadžmenta banke?

Prijavite se na edukaciju tijekom koje će biti ponuđena sustavna, operativno provediva i funkcionalna rješenja, te jasni i razumljivi odgovori na spomenuta i mnoga druga pitanja vezana uz našu temu!

VirtualOptomFT MasterClass:

ICAAP / ILAAP Independent Review & Validation

15. – 16. 03. 2021. (4 sesije – 8h predavanja)

MasterClass održavamo u sklopu naše OptomFT/VirtualOptom linije usluga namijenjene menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja, aktivom i pasivom, kreditnim i trgovačkim portfeljem, financijama i kontrolingom, internom revizijom i kontrolom, eksternalizacijom i kontinuitetom poslovanja, regulatornom uskladbom, te svim tipovima rizika kojima banke jesu ili mogu biti izložene u svom poslovanju, kao i ostalim profesionalcima unutar financijskog sektora koji žele kontinuirano graditi svoja temeljna znanja i vještine, putem razvijanja kritičkog razmišljanja temeljenog na prijenosu fokusa na metode i tehnike provjerene u praksi.

Očuvanje i jačanje otpornosti banaka na stresne situacije u njihovom poslovnom okruženju i održanje stabilnosti bankarskog sustava u kriznim situacijama primarno zahtjeva ustrojenost i suštinsku inkorporiranost dva fundamentalna interna procesa – ICAAP i ILAAP – u organizacioni i upravljački sustav svake banke. Krize, osobito one svjetskih razmjera, uvijek iznova potvrđuju i naglašavaju nužnost sustavnog upravljanja likvidnosno i kapitalno relevantnim rizicima u bankama s ciljem osiguranja održivog kontinuiteta njihovog poslovanja što se primarno odnosi na stalni razvoj sposobnosti da odgovore svim svojim obavezama prema povjeriocima i (ne)očekivanim kreditnim gubicima u svako doba, osobito u nepovoljnim razdobljima.

U svakom reguliranom poslovnom okruženju banke su dužne uspostaviti i adekvatan okvir neovisnog pregleda i validacije procesa procjene adekvatnosti interne likvidnosti i kapitala, te ih provoditi redovno, obično godišnje i/ili češće, zavisno od izloženosti novim internim i eksternim rizicima i značajnim promjenama u gospodarskom, regulatornom i poslovnom okruženju. Neovisni pregled i validaciju IC/LAAP, čija je svrha utvrditi da li strategije, politike, procesi i sustavi daju valjane rezultate sukladno normativnom aspektu, te trenutnim i budućim potrebama banke, provode kvalifikovane interne organizacione jedinice ili poslovne funkcije u banci koje nužno moraju biti operativno neovisne od procesa upravljanja internom likvidnošću i kapitalom. Dakako, neovisni pregled i validacija mogu biti provedene i od strane eksternih pravnih osoba ili individualnih eksperata, zavisno od preferencija, te realnih potreba i mogućnosti banke.

Od banaka se očekuje da imaju uspostavljen primjeren procesno-metodološki okvir za sveobuhvatan neovisni pregled i validaciju procesa procjene adekvatnosti interne likvidnosti i kapitala, u kojem, u skladu sa svojim ulogama i odgovornostima trebaju da učestvuju tri linije obrane – poslovne linije i neovisne kontrolne funkcije (upravljanje rizicima, usklađenost poslovanja sa regulativom i interna revizija). Mandatoran zadatak banaka je osigurati i adekvatne interne resurse (financijske, tehničke i kompetencijske) za strukturalno preispitivanje cijelog sustava identifikacije, procjene razine materijalnosti, kvantifikacije i upravljanja rizicima na kojima počivaju IC/LAAP.

U narednom periodu, imajući u vidu posljedice koje je na gospodarstvo i financijsku industriju ostavila globalna pandemija SARS-CoV-2, uz one postojeće, zasigurno neće izostati ni povećani zahtjevi regulatora / supervizora u pogledu dodatnog osnaživanja procesa procjene adekvatnosti interne likvidnosti i kapitala i njihove pune integriranosti u proces donošenja strateških i operativnih odluka upravljačkog tijela i višeg menadžmenta banaka, kako bi se dodatno osigurala opća stabilnost bankarskog sustava.

MasterClass: ICAAP / ILAAP Independent Review & Validation je upravo osmišljen kako bi Vam pomogao da naučite kako uspostaviti odgovarajući okvir za provođenje neovisnog pregleda i validacije IC/LAAP, te steknete ključne kompetencije za njegovo redovno operativno provođenje s ciljem pouzdanog utvrđivanja njihove usklađenosti sa regulatornim zahtjevima i stvarnim potrebama banke. Neovisni pregled i validacija se može razumijeti kao primarno regulatorna obaveza, no svaka bi banka trebala biti zainteresirana za uspostavljanje učinkovitog Enterprise Risk Managementa koji će dugoročno osigurati stabilnost i kontinuitet njenog poslovanja i redovito preispitivati i osnaživati tako uspostavljeni okvir.

MasterClass: ICAAP / ILAAP Independent Review & Validation se izdvaja od drugih edukacijskih programa vezanih uz sličnu tematiku po tome što omogućuje participantima stjecanje znanja od renomiranih stručnjaka u području upravljanja rizicima s velikim praktičnim iskustvom vezanog uz implementaciju standarda i upravljanje rizicima u bankama u zemljama SEE Regije, što između ostalog uključuje i detaljno poznavanje lokalnih specifičnosti i zahtjeva lokalnih supervizora.

Zbog svega navedenog možemo reći da MasterClass: ICAAP / ILAAP Independent Review & Validation predstavlja gotovo neophodan resurs za sve bankarske profesionalce (posebno one iz područja upravljanja rizicima, interne revizije i financija) koji su usmjereni na ciljani razvoj svoje karijere, kao i prikladnu platformu za podizanje ukupne razine teorijskih i praktičnih znanja pojedinaca i timova zaduženih u bankama za prepoznavanje i mjerenje rizika, upravljanje likvidnošću i kapitalom, stress-testing te održavanje i buduću nadogradnju svih pratećih metodologija, modela, procesa i podatkovno-tehnoloških rješenja. Na tržištu SEE Regije svjedoci smo pojačane potrebe za ubrzanim jačanjem temeljnih specijalističkih znanja i vještina internih ljudskih resursa u bankama, posebice u uvjetima složenih kriznih situacija koje načelno zahtijevaju unaprjeđenje regulative i uspostavljenih internih poslovnih procesa unutar banaka, kako bi se omogućila njihova dostatna učinkovitost, kao i pouzdana stabilnost ukupnog poslovanja banaka.

 • Upoznavanje sa svim bitnim komponentama procesa neovisnog pregleda i validacije procesa procjene adekvatnosti interne likvidnosti i kapitala
 • Usvajanje tehnika uspostavljanja sustava neovisnog pregleda i validacije IC/LAAP sukladno individualnom profilu rizičnosti banke i sklonosti ka preuzimanju rizika, te vrsti prirodi, veličini i kompleksnosti poslovnih aktivnosti banke i regulatornim zahtjevima
 • Usvajanje tehnika operativnog provođenja neovisnog pregleda i validacije IC/LAAP od strane organizacione jedinice i/ili poslovne funkcije koja ne učestvuje u procesu upravljanja internom likvidnošću i kapitalom
 • Konsolidacija i rekapitulacija postojećih znanja sudionika, te integracija i usavršavanje postojećeg seta kompetencija u domeni upravljanja likvidnošću i kapitalom banka

Želeći pomoći u rješavanju otvorenih pitanja uvijek aktualne teme vezane uz neovisni pregled i validaciju IC/LAAP u bankarstvu, tvrtke OptomFT/Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu na financijskim tržištima SEE Regije, svojim partnerima u financijskom sektoru nudi ovaj sveobuhvatni edukacijski program, koji će njihovim zaposlenicima i menadžerima, sudionicima ovog programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:

 • Osmišljavanje procesa neovisnog pregleda i validacije IC/LAAP u banci uzimajući u obzir specifičnosti uspostavljenih procesa upravljanja likvidnošću i kapitalom, obim, dubinu i sadržaj provedenih prilagođavanja od inicijalnog uspostavljanja, te respektirajući izmijenjene tekuće okolnosti pod pritiskom pandemije SARS-CoV-2 i forward-looking komponente, što obuhvaća:
  • Uspostavljanje procesno-metodološkog okvira i definiranje aktivnosti za provođenje neovisnog pregleda i validacije IC/LAAP
  • Izgradnja kompetencija i potrebnog stručnog znanja za provođenje neovisnog pregleda i validacije IC/LAAP.
 • Redovno provođenje neovisnog pregleda i validacije IC/LAAP s ciljem kontinuiranog unaprijeđenja procesa upravljanja likvidnošću i kapitalom sukladno regulatornim zahtjevima i potrebama banke.

Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog, u SEE Regiji jedinstvenog, edukacijskog programa koji će Vam, uz stjecanje široke kompetencijske baze u domeni neovisnog pregleda i validacije IC/LAAP, omogućiti i promptnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima banaka koji na brz i učinkovit način žele proširiti postojeća i steći nova stručna znanja i vještine, te razmijeniti profesionalna iskustva sa kolegama u SEE Regiji:

 • Višem i srednjem menadžmentu poslovnih banaka i kreditnih institucija
 • Voditeljima i specijalistima u domeni integriranog upravljanja rizicima
 • Voditeljima i specijalistima u domeni modeliranja i validacije rizika
 • Voditeljima i specijalsitima u domeni upravljanja i kontrole rizika
 • Voditeljima i specijalistima u domeni financija i financijskog kontrolinga
 • Internim revizorima

Dan 1: 15.03.2021. (ponedjeljak)

Uspostava okvira za neovisni pregled i validaciju (NP&V)

1.  Procesno-metodološki okvir
➱ Uspostava procesa i metodologije NP&V
➱ Uspostava standardne operativne procedure za NP&V
✓ Što neovisno pregledati i validirati?
✓ Ko provodi NP&V?
✓ Koja je učestalost NP&V?
➱ Know-how – kompetencije i vještine validatora IC/LAAP
2. NP&V vs. SREP

 

Dan 2: 16.03.2021. (utorak)

Operativna provedba neovisnog pregleda i validacije IC/LAAP

1. Koja je svrha NP&V?
2. Kako definirati obim NP&V u pogledu:
➱ Metodološki aspekt IC/LAAP – regulatorni zahtjevi i potrebe banaka
➱ Kvantitativni i kvalitativni aspekt IC/LAAP – ulazni podaci, rezultati, kalkulacije…
➱ Sustav upravljanja kvalitetom podataka na kojim se temelji IC/LAAP
➱ Informatička podrška za IC/LAAP
3. Koje tehnike koristiti u NP&V?
4. Kako i kome komunicirati nalaze provedenog NP&V?

Ponedjeljak – utorak, 15. – 16.03.2021 (4 sesije svaka po 2h, ukupno 8h predavanja)
Dinamika predavanja: 11:00h – 13:00h (pauza 1h); 14:00h – 16:00h

➱ Neto po sudioniku BAM 395,00 / € 202,00, a uplata se obavlja na račun tvrtke OptomFT po prijavi, najkasnije do 05.03.2021.

➱ Naknada pokriva sudjelovanje na sve četiri sesije specijalističkog edukacijskog programa, pripadni radni materijal te eCertifikat o sudjelovanju (materijal i eCertifikat bit će dostavljeni putem elektronske pošte).

Preuzmite Prijavni obrazac

Molimo Vas da prijave šaljete na msusko@optomft.eu.

OptomFT

 

 

 

Tvrtka Op2M i OptomFT svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
 • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Stjepan Anić Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice (zadnje, Predsjednik Odbora za rizike Udruženja banaka Hrvatske gospodarske komore). Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.