OptomFT/Trainer MasterClass: Bank Resolution and Recovery – SEE Perspective

OptomFT/Trainer MasterClass:
Bank Resolution and Recovery  – SEE Perspective

Sarajevo, Hotel Courtyard by Marriott
Seminar – 06. i 07. 12. 2022.

Imate li već uspostavljen robustan okvir upravljanja kriznim situacijama koji ima kapacitet prepoznati potencijalne stresove za banku u veoma kratkom vremenu, te na njih reagirati adekvatno, učinkovito i bez odlaganja?

Sadrže li planovi oporavka sve severe but plausable scenarije svojstvene stresovima sa kojima se banka može suočiti, te mjere oporavka i uspostave održivosti poslovanja, posebice kapitalne i likvidnosne pozicije banke?

Koliko je učinkovit vaš uspostavljeni procesno-metodološki okvir za planiranje oporavka i da li je u potpunosti usklađen sa ostalim (pod)procesima strateške i operativne razine, posebice sa okvirom za upravljanje rizicima u banci?

Posjedujete li adekvatne interne resurse i tehničku infrastrukturu, uključujući i odgovarajuće, dobro strukturirane i kvalitetne baze podataka, za implementaciju i kontinuirani monitoring plana oporavka u banci?

Kolika je vjerojatnoća disrupcije financijskog tržišta i eventualne pojave financial contagion u bankarskom sustavu, na koji način reagirati i odrediti ulogu banke u stresnoj situaciji, te procesu njenog oporavka i sanacije?

Koja su očekivanja supervizora u kontekstu planiranja oporavka i sanacije banaka i uspostave povjerenja u financijska tržišta, te da li su potpuno ista za sve banke – sistemski relevantne, te one srednje i male?

Prijavite se na specijalističku edukaciju tijekom koje će biti ponuđena sustavna, operativno provediva i funkcionalna rješenja, te jasni i razumljivi odgovori na spomenuta i mnoga druga pitanja vezana uz našu temu!

OptomFT/Trainer – MasterClass:
Bank Resolution and Recovery – SEE Perspective

Sarajevo, Hotel Courtyard by Marriott
06. i 07. 12. 2022.

MasterClass: Bank Resolution and Recovery – SEE Perspective zasigurno predstavlja neophodan resurs za sve banke spremne na aktivno unapređenje svog poslovanja, ali i njihove stručnjake, posebno one u području prodaje,  pravljanja i kontrole rizika, upravljanja kapitalom, računovodstva, financija i financijskog kontrolinga, interne revizije i kontrole, upravljanja informatičkom arhitekturom, upravljanja informacijama i podacima, eksternalizacije i kontinuiteta poslovanja, regulatorne uskladbe, koji su usmjereni na kontinuiranu izgradnji i jačanje svojih temeljnih kompetencija, te ciljani razvoj svoje karijere i stjecanje naprednih praktičnih i teorijskih znanja.

Uspostava okvira za oporavak i sanaciju banka predstavlja samo logičan odgovor na posljedice Globalne financijske krize – GFC koja je razotkrila da mnoge banke, i pored prethodno provedenog contingency planning-a, zapravo nisu bile pripremljene adekvatno reagirati na slabljenje mehanizama financijskih tržišta. Nužno je da banke u potpunosti razumiju svoje mjesto i ulogu u sustavu njihovog oporavka i sanacije kako bi mogle kontinuirano raditi na uspostavi primjerenih mjera i izgradnji dostatnih kapaciteta za oporavak u stresnim situacijama.

Uz značajan napredak postignut tokom proteklih decenija, banke i dalje moraju biti posvećene stalnom jačanju robusnog procesno-metodološkog okvira za planiranje oporavka u stresnim situacijama. U fokusu banaka su uspostava i održavanje crisis management framework-a koji mora osigurati održivost i kontinuitet upravljanja u kriznim razdobljima, procjena sveukupnog kapaciteta uspješnog oporavka i specifične, severe but plausable situacije sa kojima se banke mogu suočiti u vremenu krize.

Sa druge strane, regulatorne agencije financijskih tražišta će zasigurno imati rastuće zahtijeve prema bankama glede njihove uloge u sustavu oporavka i sanacije, te dodatno pojačati nadzor procesa planiranja oporavka i s njim povezanih (pod)procesa – procjene adekvatnosti internog kapitala i likvidnosti – ICAAP i ILAAP, te definiranja i provođenja strategije i politike upravljanja rizicima, kao i planiranja kontinuiteta poslovanja u bankama.

MasterClass: Bank Resolution and Recovery – SEE Perspective je specijalistički edukacijski program koji će zasigurno svim njegovim sudionicima omogućiti sveobuhvatno razumijevanje uloge i odgovornosti banaka u sustavu planiranja njihovog oporavka i sanacije, te stjecanje temeljnog znanja od renomiranih i visokoiskusnih stručnjaka u području upravljanja rizicima u financijskim institucijama u zemljama SEE Regije.

 • Ukazati na glavne razloge i motive uvođenja reguliranog okvira za oporavak i sanaciju banaka
 • Rasvijetliti ulogu banaka i regulatornih agencija za nadzor financijskih tržišta u sustavu oporavka i sanacije banaka, te ukazati na nužnost dijaloga i njihove bliske suradnje s ciljem pravovremenog i adekvatnog reagiranja na potencijalne stresne situacije i očuvanja financijske stabilnosti bankarskog sustava
 • Demistificirati procesno-metodološki okvir planiranja oporavka banaka u kriznim situacijama koji, inter alia, obuhvaća stratešku analizu internog i eksternog okruženja, dizajniranje sustava upravljanja negativnim financijskim šokovima, definiranje specifičnih severe but plausable negativnih scenarija, osiguranje adekvatnih i dostatnih kapaciteta oporavka, te planiranje sustava interne i eksterne komunikacije
 • Razjasniti ulogu i praktičnu dimenziju plana oporavka u sustavima korporacijskog upravljanja i upravljanja rizicima u bankama, te nužnost njegove implementacije i ažuriranja sukladno propisanoj vremenskoj dinamici ili u slučaju značajnih promjena pravne i organizacijske strukture, poslovnih aktivnosti ili financijske pozicije

U našem nastojanju da pomognemo u rješavanju otvorenih pitanja vezanih uz standarde i dobre poslovne prakse u planiranju i upravljanju oporavkom banaka, tvrtke OptomFT/Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu na financijskim tržištima SEE Regije, svojim partnerima u financijskom sektoru nude ovaj sveobuhvatni edukacijski program, koji će njihovim zaposlenicima i menadžerima, sudionicima ovog programa, u kratkom roku omogućiti:

 • Temeljno razumijevanje značaja izuzetno ekstenzivnog i kompleksnog procesa planiranja oporavka banke u stresnim razdobljima, te sačinjavanja i redovnog monitoriranja plana oporavka s ciljem osiguranja njegove realističnosti, provodivosti i pragmatičnosti
 • Kritički pristup analiziranju postojećeg pristupa planiranju oporavka banke, preispitivanje uspostavljenog procesno-metodološkog okvira i njegove učinkovitosti, nužnosti osiguranja sustavne podrške i baza podataka za potrebe provođenja analize osjetljivosti i scenarija, te detektiranje potencijalnih područja za poboljšanje
 • (Re)definiranje severe but plausable scenarija – idiosinkratičkih, sustavnih i kombiniranih sa kojima se banka može suočiti u kriznim situacijama i (re)definiranje adekvatnih odgovora i mjera na moguće negativne stresove uz planiranje adekvatnih internih i eksternih kritičnih resursa.

Vjerujemo da ćete uvidjeti relevantnost i aktualnost ovog, u SEE Regiji jedinstvenog i sveobuhvatnog edukacijskog programa koji će Vam, uz stjecanje široke kompetencijske baze u domeni upravljanja kreditnim rizikom u financijskim institucijama, omogućiti i promptnu praktičnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima financijskih institucija koji na brz i učinkovit način žele proširiti postojeća i steći nova stručna znanja i vještine, te razmijeniti profesionalna iskustva sa kolegama u SEE Regiji:

 • Visokom, višem i srednjem menadžmentu
 • Voditeljima i specijalistima u domeni akvizicije i prodaje
 • Voditeljima i specijalistima u domeni analize i procjene kreditnog rizika
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravlajnja kvalitetom kreditnog portfelja
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja i kontrole rizika
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja likvidnošću
 • Voditeljima i specijalistima u domeni financija i financijskog kontrolinga
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja kapitalom
 • Voditeljima i specijalistima u domeni računovodstva
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja informacijama i podacima
 • Internim revizorima
 • IT stručnjacima
 • Regulatorima i supervizorima

Dan 1: 06.12.2022. (utorak)

Bank Resolution and Recovery – SEE Perspective I

 1. Razlog uvođenja okvira
  1. Lekcije iz Globalne krize 2008-2012
  2. Regulatorna podloga – Direktiva o oporavku i sanaciji banaka (BRRD)
   1. Razdioba odgovornosti – Oporavak i sanacija: banke i supervizori (lokalni i matični)
   2. Struktura okvira
   3. Uvažavanje principa proporcionalnosti
  3. Faze
   1. Priprema i prevencija (planovi oporavka)
   2. Rana intervencija supervizora
   3. Sanacija
 2. Oporavak banaka
  1. Konceptualna pitanja
   1. Minimalni zahtjevi za banke
   2. Princip poroporcionalnosti (pojednostavljeni i sveobuhvatni pristupoporavku i sanaciji)
   3. Koncept plana oporavka: Osnovna pitanja na koja plan mora odgovarati
   4. Položaj Plana oporavka unutar sustava korporacijskog upravljanja i sustava upravljanja rizicima (Poslovni model banke i veza Plana sa Strategijom upravljanja rizicima i ICLAAP okvirom)
  2. Sadržaj i elementi Plana oporavka
   1. Strateška analiza poslovnih linija, funkcija i aktivnosti
   2. Definicija indikatora oporavka prikladnih poslovnom modelu i tipu poslovne banke
   3. Tipizacija i specifikacija opcija oporavka (analiza utjecaja opcija oporavka)
   4. Testiranje izvedivosti i operativne učinkovitosti opcija oporavka (EbP kriteriji, korištenje P1 i P2 stresni scenariji i strukturiranje reverznih testnih scenarija, dinamika testiranja, fire drills)
   5. Plan komunikacije (svojstva krizne komunikacije, interna i eksterna komunikacija)

Dan 2: 07.12.2022. (srijeda)

Bank Resolution and Recovery – SEE Perspective II

 1. Oporavak banaka (nastavak)
  1. Opis procesa izrade Plana oporavka
  2. Implementacija Plana oporavka (preduvjeti i pripremen mjere, monitoring vrijednosti indikatora oporavka i eskalacija, odgovornosti i aktivacija opcija oporavka i vremena)
  3. Analiza i ažuriranje Plana oporavka
 2. Sanacija banaka
  1. Konceptualna pitanja
   1. Veza sa Planom oporavka banke: rana intervencija supervizije
   2. Minimalni uvjeti za pokretanje sanacije
   3. Sanacijsko tijelo
   4. Ključni elementi učinkovite sanacije poslovne banke
  2. Indikatori – Koncepti MREL-a i TLAC-a i provedba optimalne strategije sanacije
  3. Alati za provedbu sanacije (bail-in i asset separation)
  4. Ovlasti sanacijskog tijela u unutargraničnom i prekograničnom kontekstu
  5. Mjere za zaštitu vjerovnika

Hotel Courtyard by Marriott, Skenderija 1, 71000 Sarajevo
Utorak i srijeda, 06. i 07.12.2022.
Dinamika predavanja: 09:00h – 16:00h uz registraciju sudionika prvog dana od 09:00 do 09:15

➱ Neto po sudioniku BAM 815,00 / € 417,00 + 17% PDV, a uplata se obavlja na račun tvrtke OptomFT po prijavi, najkasnije do 25.11.2022.

➱ Naknada pokriva sudjelovanje na oba dana specijalističkog edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadnog radnog materijala u tiskanom obliku, blok, olovku, osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, dva ručka te ceritifikate o sudjelovanju.

Molimo Vas da prijave šaljete na msusko@optomft.eu i prijave@Op2m.eu.

Molimo Vas da prijave šaljete na msusko@optomft.eu.

OptomFT

 

 

 

Tvrtka Op2M i OptomFT svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
 • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Stjepan Anić bavi se problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u financijskim institucijama unutar Regije. Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te predavač i konzultant s dugo godišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.