OptomFT/Trainer MasterClass:
ESG Risk Management in Banking – SEE Perspective

OptomFT/Trainer MasterClass:
ESG Risk Management in Banking – SEE Perspective

Sarajevo, Hotel Courtyard by Marriott
Seminar – 05. i 06. 06. 2023.

Imate li već uspostavljen robustan okvir upravljanja okolišnim, socijalnim i upravljačkim rizicima sukladno očekivanjima svih uključenih strana u poslovanje financijske institucije, te sukladno prudencijalnim očekivanjima regulatora?

Da li je upravljanje okolišnim, socijalnim i upravljačkim rizicima već inkorporirano u vaše poslovne strategije i strategije upravljanja rizicima kojima je financijska institucija izložena ili može biti izložena?

Ukoliko je već uspostavljena, na koji način je strategija upravljanja okolišnim, socijalnim i upravljačkim rizicima reflektirana u internoj dokumentaciji operativne razine i na koji način se svakodnevno provodi u praksi financijske institucije?

Posjedujete li adekvatne interne resurse i tehničku infrastrukturu, uključujući i odgovarajuće, dobro strukturirane i kvalitetne baze podataka, za upravljanje okolišnim, socijalnim i upravljačkim rizicima u financijskoj instituciji?

Da li je prikupljanje, pohranjivanje i upravljanje kvalitetom podataka relevantnih za okolišne, socijalne i upravljačke rizike već integrirano u informacijsko-tehnološke sustave financijske institucije?

U tom kontekstu, uvažavajući rastuće potrebe učesnika financijskih tržišta i specifične zahtjeve nacionalnih regulatora, uspjevate li osigurati nužnu učinkovitost i transparentnost internog i eksternog izvještavanja i objavljivanja?

Koja su očekivanja vašeg lokalnog supervizora u domeni upravljanja okolišnim, socijalnim i upravljačkim rizicima, te da li su potpuno ista za sve banke – sistemski relevantne, te one srednje i male?

Zadovoljstvo nam je pozvati vas da se prijavite na seminar tijekom kojeg će biti ponuđena sustavna, operativno provediva i funkcionalna rješenja, te jasni i razumljivi odgovori na spomenuta i mnoga druga pitanja vezana uz goruću aktualnu temu!

OptomFT/Trainer – MasterClass:
ESG Risk Management in Banking
SEE Perspective

Sarajevo, Hotel Courtyard by Marriott
05. i 06. 06. 2023.

Ova jedinstvena specijalistička edukacija u SEE Regiji zasigurno predstavlja neophodan resurs za sve financijske institucije spremne na aktivno unapređenje svog poslovanja, ali i njihove stručnjake, posebno one u području prodaje, upravljanja i kontrole rizika, upravljanja kapitalom, računovodstva, financija i financijskog kontrolinga, interne revizije i kontrole, upravljanja informatičkom arhitekturom, upravljanja informacijama i podacima, eksternalizacije i kontinuiteta poslovanja, regulatorne uskladbe, koji su usmjereni na kontinuirano jačanje svojih temeljnih kompetencija, te ciljani razvoj svoje karijere i stjecanje naprednih kvalitetnih praktičnih i teorijskih znanja.

Sustavno upravljanje okolišnim, socijalnim i upravljačkim – ESG rizicima nesumnjivo je ključni izazov sa kojim se financijske institucije trenutačno suočavaju unutar nacionalnog i globalnog gospodarstva. Općeprisutna i često polemizirana, te čini se sve kompleksnija problematika, osim primarno etičke, ima i svoju ekonomsko-financijsku dimenziju, te u tom smislu progresivno postaje sve relevantnija za banke. Povećani zahtjevi investitora i drugih uključenih strana u njihovo poslovanje za uslugama temeljenim na principima održivosti, kao i, u tom kontekstu, povećana očekivanja od strane nacionalnih regulatora, naglasili su potrebu sustavnog upravljanja okolišnim, socijalnim i upravljačkim rizicima.

Dosljedna i pragmatična primjena standarda upravljanja okolišnim, socijalnim i upravljačkim rizicima u prvom redu zahtjeva najviši stupanj svjesnosti unutar organizacije o karakteru „nove“ vrste rizika – okolišni, socijalni i upravljački kojima banke jesu ili mogu biti izložene. Holistički pristup upravljanju njima unutar sveukupnog sustava upravljanja rizicima u bankama, može polučiti jasne i opipljive rezultate koji ih ciljano pomjeraju ka efektivnom, efikasnom i održivom upravljanju rizicima i jačanju funkcije upravljanja rizicima.

Conditio sine qua non za banke je uspostava i praktična primjena metodološko-procesnog okvira za sveobuhvatno upravljanje okolišnim, socijalnim i upravljačkim rizicima sukladno zahtjevima nacionalnih regulatora i europskim smjernicama o rizicima povezanim sa klimatskim promjenama i okolišem, te njegovo strukturalno inkorporiranje u postojeći procesni i organizacijski sustav. Upravljanje pomenutim rizicima mora biti neovisno od procesa njihovog preuzimanja, te je nužno raspolagati dostatnim i adekvatnim internim resursima za periodično preispitivanje i unapređenje cijelokupnog sustava njihovog identificiranja, kvantificiranja i nadziranja u bankama.

MasterClass: ESG Risk Management in Banking – SEE Perspective svim njegovim sudionicima omogućava sveobuhvatno razumijevanje uloge i odgovornosti banaka u uspostavljanju i monitoriranju sustava upravljanja okolišnim, socijalni i upravljačkim rizicima, te stjecanje temeljnog znanja od renomiranih i visokoiskusnih stručnjaka u području upravljanja rizicima u financijskim institucijama u zemljama SEE Regije.

 • Ukazati na nužnost, značajnost i glavne motive uvođenja prudencijalnog reguliranog okvira za upravljanje okolišnim, socijalnim i upravljačkim rizicima od strane nacionalnih regulatora, te, u tom smislu, pojasniti osnovne karakteristike i proces supervizije poslovanja banaka
 • Demistificirati sveobhuvatan postupak dizajniranja, razvoja, implemetacije i nadziranja učinkovitog sustava upravljanja okolišnim, socijalnim i upravljačkim rizicima, te razjasniti njegovu višestruku ulogu u sustavima korporacijskog upravljanja i upravljanja rizicima u bankama
 • Objasniti modalitete inkorporiranja sustava upravljanja okolišnim, socijalnim i upravljačkim rizicima u poslovnu strategiju i korporativnu kulturu banaka, te način njegovog integriranja i sinhroniziranja sa postojećim procesima poslovnog planiranja, operativnog poslovanja, te upravljanja i rukovođenja
 • Transferirati stručno praktično znanje o operativnom identificiranju, analiziranju, procjenjivanju, mitigiranju i kontroliranju okolišnih, socijalnih i upravljačkih rizika, te uspostavi optimalnog sustava internog i eksternog izvještavanja i objavljivanja podataka i informacija relevantnih svim stakeholder-ima

U nastojanju da pomognemo u rješavanju gorućih otvorenih pitanja vezanih uz standarde i dobre poslovne prakse u upravljanju kreditnim rizikom, njegovom suštinskom razumijevanju i uspješnoj operativnoj primjeni, tvrtke OptomFT/Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu na financijskim tržištima SEE Regije, svojim partnerima u financijskom sektoru nude ovaj sveobuhvatni edukacijski program, koji će njihovim zaposlenicima i menadžerima, sudionicima ovog programa, u kratkom roku omogućiti:

 • Temeljno razumijevanje značaja upravljanja okolišnim, socijalnim i upravljačkim rizicima u bankama, te shvaćanje nužnosti uspostavljanja prudencijalnog regulatornog okvira za upravljanje pomenutim rizicima
 • Kritičko promišljanje o postojećem pristupu upravljanju okolišnim, socijalnim i upravljačkim rizicima kojima su banke izložene ili mogu biti izložene, preispitivanje uspostavljenog procesno-metodološkog okvira i njegove učinkovitosti, nužnosti osiguranja sustavne podrške i baza podataka za potrebe identificiranja, upravljanja i izvještavanja o pomenutim rizicima
 • Razumijevanje načina dizajniranja, razvoja, implementacije i nadziranja metodološko-procesnog okvira, kao i odgovarajuće IT infrastrukture za upravljanje okolišnim, socijalnim i upravljačkim rizicima na strateškoj i operativnoj razini sukladno vrsti, prirodi, veličini i kompleksnosti poslovnih aktivnosti banaka.

Vjerujemo da ćete uvidjeti relevantnost i aktualnost ovog, u SEE Regiji jedinstvenog i sveobuhvatnog edukacijskog programa koji će Vam, uz stjecanje široke kompetencijske baze u domeni upravljanja kreditnim rizikom u financijskim institucijama, omogućiti i promptnu praktičnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima financijskih institucija koji na brz i učinkovit način žele proširiti postojeća i steći nova stručna znanja i vještine, te razmijeniti profesionalna iskustva sa kolegama u SEE Regiji::

 • Visokom, višem i srednjem menadžmentu
 • Voditeljima i specijalistima u domeni akvizicije i prodaje
 • Voditeljima i specijalistima u domeni analize i procjene kreditnog rizika
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravlajnja kvalitetom kreditnog portfelja
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja i kontrole rizika
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja likvidnošću
 • Voditeljima i specijalistima u domeni financija i financijskog kontrolinga
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja kapitalom
 • Voditeljima i specijalistima u domeni računovodstva
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja informacijama i podacima
 • Internim revizorima
 • IT stručnjacima
 • Regulatorima i supervizorima

Dan 1: 05.06.2023. (ponedjeljak)

Razvoj ESG prudencijalne norme i supervizorska očekivanja

 1. ESG rizici – Uvod u pojam
  1. Kategorije ESG rizika
  2. Ključna načela ESG-a, odgovornog bankarstva i održivog financiranja
  3. Razlozi kompleksnosti ESG okvira
  4. Uvod u EU ESG taksonomija – Koliko je relevantna za razvoj bankovne regulatorne norme?
 2. Uloga okolišnih rizika u prudencijalnom okviru za kreditne institucije
  1. Očekivanja i prioriteti lokalnih supervizora u kratkom roku
   1. Prioritizacija okolišnih rizika – E(SG)
   2. Prikupljanje podataka, uključivanje ESG-a u interne akte, inicijalna analiza prelijevanja i prilagodba javne objave
  2. Potencijalni razvoj regulative u dugom roku
   1. Standardizacija metodologije
   2. Segmentacija imovine i portfelja
    ― Potencijalne promjene u Pillar I i Pillar II zahtjevima
 3. Implementacija ESG okvira u kreditnim institucijama
  1. Strateška razina – Transformacija Poslovne strategije banke i transformacija Strategije upravljanja rizicima banke
   1. Interakcija ESG-a i poslovnog modela banke
   2. Faze postupne implementacije ESG okvira u poslovni okvir – praktična pitanja
   3. Kako banka može mjeriti i pratiti svoj ugljični otisak
   4. Utjecaj ESG-a na korporativno upravljanje u poslovnoj banci – prilagodba sustava KPI-eva
 1.  

Dan 2: 06.06.2023. (utorak))

Praktična implementacija ESG okvira u kreditnim institucijama

 1. Implementacija ESG okvira kreditnim institucijama – nastavak
  1. Veza strateške i operativne razine: Nadogradnja ICAAP politike/metodologije
   1. Kako identificirati i procijeniti materijalnost kategorija ESG rizika – koncept dvostruke materijalnosti?
   2. Kako pratiti, ograničiti i minimizirati ESG rizik samostalno?
   3. Analiza prelijevanja – Kako procijeniti, pratiti i ograničiti utjecaj izloženosti ESG rizicima prilikom provođenja procjene i praćenja drugih materijalno značajnih rizika?
   4. Ocjena kapitalne relevantnost ESG rizika
   5. Optimizacija Profila rizika i Apetita za rizikom na temelju uvažavanja ESG utjecaja i rizika
   6. Uvažava li se princip proporcionalnosti u implementaciji ESG okvira?
   7. Problem različitih vremenskih horizonata ESG rizika i financijskih rizika u modeliranju ESG rizika
   8. Uloga klimatskih scenarija u testiranju otpornosti na stres – Potencijalna rješenja za prevladavanje postojećih podatkovnih i metodoloških praznina
  2. Operativna razina
   1. Nadogradnja kreditne politike / politike upravljanja kreditnim rizikom
    ― Kategorizacija imovine i kreditno-investicijskog portfelja banke po razini ‘zelenosti’ (Izračun ‘Green Asset Ratia’)
    ― Kolika je iskoristivost tzv. ESG vanjskih rejtinga unutar okvira upravljanja rizicima poslovne banke?
    ― Interna ESG kategorizacija – Kako mapirati organizacijske jedinice i poslovne linije
    ― Kako uključiti dobre prakse održivog financiranja u proces donošenja kreditno-investicijskih odluka?
    ― Osmišljavanje ‘zelenih proizvoda’
   2. Nadogradnja politike upravljanja operativnim rizikom
    ― ESG kao pokretači različitih kategorija operativnog rizika
   3. Nadogradnja politika upravljanja ostalim rizicima
  3. Javna objava
   1. Kako identificirati područja objave i financijskog izvješćivanja podložne ESG prilagodbi?
  4. Tehnička razina
   1. Nadogradnja procedure kreditnog odobravanja
    ― Potencijalni načini procjene prirode i intenziteta odnosa između ESG faktora i parametara kreditnog rizika
    ― Analiza načina na koji ESG faktori utječu na komponente kreditnog odobravanja (kreditnog kapaciteta, boniteta, kolateralizacije)
    ― Da li i kako uključiti procjenu ESG rizika u kreditnu analizu – Postoji li interakcija ESG rizika i kreditnih rejtinga?
   2. Nadogradnja procedure prikupljanja OpRisk podataka
    ― ESG rizici (indirektno) definirani unutar važeće OpRisk prudencijalne norme

Hotel Courtyard by Marriott, Skenderija 1, 71000 Sarajevo
Utorak i srijeda, 05. i 06.06.2023.
Dinamika predavanja: 09:00h – 16:00h uz registraciju sudionika prvog dana od 09:00 do 09:15

➱ Neto po sudioniku BAM 835,00 / € 427,00 + 17% PDV, a uplata se obavlja na račun tvrtke OptomFT po prijavi, najkasnije do 31.05.2023.

➱ Naknada pokriva sudjelovanje na oba dana specijalističkog edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadnog radnog materijala u tiskanom obliku, blok, olovku, osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, dva ručka te ceritifikate o sudjelovanju.

Molimo Vas da prijave šaljete na msusko@optomft.eu.

OptomFT

 

 

 

Tvrtka Op2M i OptomFT svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
 • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Stjepan Anić bavi se problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u financijskim institucijama unutar Regije. Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te predavač i konzultant s dugo godišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.