Optimizirajte poslovne procese i osigurajte sistemsku arhitekturu u skladu sa vašim potrebama!

„Data will talk to you if you are willing to listen.“

Jim Bergeson

U sklopu naše usluge OptomFT/System Architect, dizajniramo sveobuhvatna softverska rješenja za podršku poslovnim procesima u finansijskim institucijama. U vremenu globalne digitalizacije, naša softverska rješenja podržavaju dugoročnu digitalnu transformaciju, te potpunu automatizaciju i standardizaciju složenih poslovnih procesa kreirajući stabilno okruženje koje omogućava brzo i jednostavno donošenje poslovnih odluka, pružanje visokokvalitetne i brzodostupne usluge klijentima, povećanje efikasnosti i produktivnosti, minimiziranje operativnih i finansijskih rizika, postizanje konkurentske prednosti i u konačnici povećanje profitabilnosti finansijskih institucija.

Naša softverska rješenja su cjelovita i veoma lako prilagodljiva specifičnim potrebama finansijskih institucija u današnjem brzo mijenjajućem mikro- i makro-ekonomskom okruženju. Njihova otvorena softverska arhitektura omogućava jednostavnu integraciju sa svim internim i eksternim sistemima i softverskim rješenjima bez narušavanja kontinuiteta postojećih poslovnih operacija i njihove tehničke infrastrukture. Rezultat su saradnje stručnjaka u oblastima bankarstva i informacionih tehnologija, sa dugogodišnjim iskustvom stečenim u finansijskim institucijama radom na brojnim projektima oprimizacije poslovnih procesa i implementacije najkvalitetnijih softverskih rješenja.

Automatizirajte svoje poslovne procese

Napravite pomak od osnovne ka naprednoj i pametnoj automatizaciji poslovnih procesa:

 • Poboljšajte poslovnu efikasnost bržim i jednostavnijim obavljanjem posla, te omogućite alokaciju internih resursa na razvojne projekte u svrhu provođenja dugoročne poslovne strategije
 • Obezbijedite visokokvalitetne i brzodostupne usluge svojim klijentima, te dugoročno održivu kompeticijsku moć
 • Minimizirajte operativne rizike uvođenjem stabilnog tehničko-tehnološkog okruženja i osiguranjem kvalitete podataka koja grantuje postojanost i kontinuitet poslovnih operacija, pouzdanu osnovu za donošenje poslovnih odluka i dugoročno planiranje, te omogućava uspostavljanje savremenog informacionog sistema unutar poslovne organizacije

Standardizirajte svoje poslovne procese

Primijenite najbolje standarde i prakse u poslovnim operacijama, te potaknite i obezbijedite njihovo kontinuirano usavršavanje i prihvaćenost unutar poslovne organizacije:

 • Ponudite klijentima standardizovane, jednostavne i brzodostupne usluge
 • Smanjite svoje operativne troškove i poboljšajte transparentnost poslovanja
 • Obezbijedite visok stepen korporativne kulture stalnim usavršavanjem i napredovanjem vaših kadrova

Poboljšajte korisničko iskustvo

Iskusite krajnju jednostavnost i visoki kvalitet naših softverskih rješenja kroz:

 • Prilagođenost potrebama korisnika
 • Lako upoznavanje i korištenje funkcionalnosti
 • Intuitivan i pojednostavljen način korištenja

„A good process produces good result.“

Nick Saban

Upoznajte se sa našim softverskim rješenjima:

SmartAPS

SmartAPS je inovativno softversko rješenje koje omogućava potpunu automatizaciju i standardizaciju procesiranja kreditnih aplikacija i namijenjen je finansijskim institucijama koje se bave kreditiranjem.

Njegova tri različita modula podržavaju ‘end-to-end’ procesiranje kreditnih aplikacija stanovništva (modul 1) i pravnih lica – korporativnih i malih i srednjih klijenata (SME) (modul 2), te mikro klijenata i samostalnih obrtnika (modul 3).

Omogućavaju sistematično pohranjivanje, procesiranje i automatsku obradu velike količine podataka iz internih i eksternih izvora, kreirajući baze podataka koje omogućavaju kvalitetnu analizu i procjenu kreditne sposobosti klijenata, utvrđivanje njihovog internog skoringa i rejtinga, jačanje procesa upravljanja rizicima, brzo i jednostavno donošenje kvalitetnih poslovnih odluka, fleksibilniji pristup klijentima i pružanje sveobuhvatne usluge po najvišim standardima, te analizu tržišnog potencijala i mogućnosti akvizicije novih klijenata.

U osnovi su veoma jednostavna za razumijevanje i korištenje, a korisnicima omogućavaju samostalno i kontinuirano upravljanje procesiranjem kreditnih aplikacija i jednostavnu konfiguraciju poslovnih parametara prema svojim potrebama uz minimalan angažman internih resursa.

Rating Tool

Rating Tool, najsavremenije softversko rješenje koje u osnovi ima tri nezavisna modula namijenjena različitim skupinama klijenata, omogućava rangiranje stanovništva (modul 1) i pravnih lica – korporativnih i malih i srednjih klijenata (SME) (modul 2), te mikro klijenata i samostalnih obrtnika (modul 3), odnosno omogućava kvantitativnu procjenu vjerovatnoće kašnjenja u izmirivanju njihovih finansijskih obaveza o dospjeću, koristeći kvalitativne i kvantitativne podatke o klijentima iz internih i eksternih izvora.

Rejting klijenta je predstavljen slovno-brojčanom oznakom kojoj odgovara vjerovatnoća nastanka statusa neispunjavanja ugovorenih obaveza (‘probability of default’) i tačan opis otplatnog potencijala klijenta.

Rejting ima široku primjenu u upravljanju kreditnim rizikom – definisanje kreditne politike, analiza i procjena kreditne sposobnosti klijenata, prepoznavanje ranih signala upozorenja povećanog kreditnog rizika, alokacija rezervisanja za kreditne gubitke i rizikom ponderisane aktive, upravljanje kvalitetom kreditnog portfolio, itd.

Rating Tool softverska rješenja omogućavaju:

 • Automatizaciju i pojednostavljivanje procesiranja kreditnih aplikacija
 • Skraćenje vremena procesiranja kreditnih aplikacija (‘time to yes’)
 • Donošenje konzistentnih kreditnih odluka zasnovanih na činjenicama
 • Definisanje cjenovne politike usluga uvažavajući rizike (‘risk-based pricing’)
 • Bolju kontrolu izloženosti rizicima i upravljanje kvalitetom kreditnog portfolio
 • Sistematično upravljanje klijentskom bazom
 • Jačanje klijentske baze kroz akviziciju, retenciju, cross i upselling.

Risk Modelling

Modeliranje rizika pripada veoma širokoj oblasti modeliranja finansijskih rizika koje je zasnovano na korištenju ekonometrijskih tehnika utvrđivanja agregatnog rizika u finansijskom portfoliu.

U modeliranju rizika koristimo vaše istorijske podatke i različite tehnike (VaR, HS, EVT, itd.) s ciljem analiziranja portfolia, te prognoziranja vjerovatnoće i magnitude gubitaka za različite vrste rizika – kreditni rizik, tržišni rizik, rizik modela, rizik likvidnosti, operativni rizik, itd.

Mnoge finansijske institucije koriste modeliranje rizika kako bi adekvatno procijenile nivo potrebnih kapitalnih rezervi, te uspješno upravljale kupovinom i prodajom različitih vrsta finansijske imovine.

Sa razvojem moćnih softverskih rješenja koja omogućavaju brzu i laku kvantitativnu analizu rizika, kvalitativna analiza rizika je prošlost!

Naš tim vam može pomoći u pronalaženju najboljih procesnih i softverskih rješenja za kavantifikaciju rizika sa kojim se finansijske institucije svakodnevno suočavaju u svom poslovanju uz obezbjeđenje pune usluge, od razvoja kvantitativnih modela za procjenu rizika, njihove sistemske implementacije, inicijalne i godišnje validacije, do redovnog back-testinga.