Upravljajte svojom karijerom!

„Invest in yourself. Your career is the engine of your wealth.“

Paul Clitheroe

Kontinuirano obrazovanje i praktična primjena stečenih znanja osnova je profesionalnog usavršavanja i dugoročnog planiranja karijere, te je zasigurno krucijalno u savremenoj strategiji upravljanja ozbiljnom finansijskom institucijom. OptomFT/Trainer je sveobuhvatni specijalistički edukacijski program u oblasti finansija, primarno bankarstva i osiguranja koji vam, svojom kvalitetom, blagovremenošću i dostupnošću, omogućava da steknete napredna znanja i profesionalne vještine, te ih smjesta praktično primjenite u svakodnevnom poslovnom okruženju.

Naši edukacijski programi svojim bogatim sadržajem usklađuju edukacijske potrebe finansijske institucije sa njenom misijom i vizijom, te kratkoročnim i strateškim poslovnim ciljevima. Korisnicima naših usluga su na raspolaganju mnoštvo opštih i specifičnih aktuelnih tema koje kontinuirano osvježavamo novim saznanjima o razvoju i kretanjima u finansijskom sektoru u svijetu.

Specijalistički edukacijski programi – Budite u korak sa vremenom!

Specijalistički edukacijski programi, osmišljeni sa ciljem adekvatnog i blagovremenog odgovora na vaše aktuelne edukacijske potrebe, omogućavaju širokom auditorijumu kontinuirano praćenje razvoja i novih trendova u finansijskom sektoru. Kako bismo osigurali visoku kvalitetu, vođenje specijalističkih edukacijskih programa povjerili smo predavačima sa višegodišnjim praktičnim iskustvom i širokim specijalističkim znanjem u oblasti finansija – upravljanje rizicima, razvoj i održavanje kvantitativnih modela za mjerenje rizika, modeliranje poslovnih procesa uz obezbjeđenje softverske podrške, implementacija međunarodnih računovodstvenih standarda vrednovanja imovine finansijske institucije itd. – koji poticanjem interaktivne i otvorene diskusije o stvarnim praktičnim događajima i iskustvima održavaju dinamičnost i jamče konstantnu pozornost učesnika, a znanja stečena u okviru naših specijalističkih edukacijskih programa neposredno su i praktično primjenjiva u svakodnevnom radu.

In-house edukacijski programi – Konkretni odgovori na specifična pitanja!

In-house edukacijski programi podrazumijevaju naš aktivan pristup u prepoznavanju i planiranju vaših specifičnih edukacijskih potreba, te dizajniranju i implemenraciji ‘tailor-made’ edukacijskih programa koji će potaknuti vaše timove i pojedince na generisanje inovativnih i naprednih ideja čijom će se provedbom unaprijediti relevantni poslovni procesi u finansijskoj instituciji. Odlikuju se velikom fleksibilnošću i prilagodljivošću potrebama pojedinačnih finansijskih institucija u pogledu očekivanih edukacijskih tema i stručnih materijala, preferirane lokacije i vremena održavanja.

Ovakvi, po mjeri skrojeni, edukacijski programi omogućavaju ubrzavanje procesa usvajanja, distribucije i praktične primjene novih znanja i vještina u finansijskoj instituciji, te joj, već u kratkom roku, osiguravaju aktivan pristup rješavanju poslovnih izazova i racionalnije korištenje internih resursa, te donose novu vrijednost kroz povećanje njene kompetitivnosti.

Predavač suradnik

Iskoristite jedinstvenu priliku i postanite predavač na našim edukacijskim programima!

  • Posjedujete potrebno praktično iskustvo u oblasti finansija?
  • Volite predavati i visoko ste motivisani da radite sa ljudima?
  • Dobro vam ide prenošenje znanja i praktičnih iskustava iz svakodnevnog radnog okruženja?
  • Želite uspostaviti čvrste poslovne veze i kontakte sa kolegama u Jugoistočnoj Evropi?

Pridružite se našem timu predavača u sklopu usluge OptomFT/Trainer!
Edukacijske programe u našoj organizaciji možete pogledati u arhivi..
Ukoliko ste zainteresovani, molimo vas da nam dostavite vaše podatke.