VirtualOptomFT / MasterClass: IFRS 17 Ugovori o osiguranju

VirtualOptomFT MasterClass / Webinar
27. – 28. 05. 2021.

Jeste li spremni za novi međunarodni standard financijskog izvještavanja – IFRS 17?

Da li ste pokrenuli i/ili preispitali održivost već pokrenutog projekta implementacije zahtjeva IFRS 17 sa jasno definiranim ciljevima, djelokrugom i vremenskim okvirom njegove provedbe, alociranim budžetom, imenovanim timom sa odgovarajućim vještinama i kompetencijama, te obezbijedili njegovo efikasno vođenje?

Posjedujete li adekvatne interne resurse za implementaciju procesno-metodološkog i sustavno podržanog okvira za priznavanje, mjerenje, umanjenje i prestanak priznavanja ugovora o osiguranju sukladno zahtjevima IFRS 17?

Smatrate li da je preostalo još dovoljno vremena za provođenje kompleksnih regulatornih zahtjeva IFRS 17, te s njima (in)direktno vezanih internih procesa i informacijskih sustava u osiguravajućem društvu?

Da li ste već bili u stanju unaprijed procijeniti učinke IFRS 17 na finacijsku poziciju i efikasnost poslovanja, te novčane tokove osiguravajućeg društva i njegovo svakodnevno operativno poslovanje nakon uvođenja IFRS 17 (upravljanje rizicima kojim je osiguravajuće društvo izloženo ili može biti izloženo, politika cijena usluga osiguranja itd.)?

Da li već razmišljate i o uvođenju IFRS 9 paralelno sa IFRS 17 kako biste postigli maksimalne sinergijske efetkte angažovanih internih poslovnih i tehničkih resursa, te potrebnih financijskih sredstava za njihovu implementaciju?

Prijavite se na edukaciju tijekom koje će biti ponuđena sustavna, operativno provediva i funkcionalna rješenja, te jasni i razumljivi odgovori na spomenuta i mnoga druga pitanja vezana uz našu temu!

VirtualOptomFT / MasterClass:

IFRS 17 Ugovori o osiguranju

27. – 28. 05. 2021. (4 sesije – 8h predavanja)

MasterClass održavamo u sklopu naše OptomFT/VirtualOptom linije usluga namijenjene menadžerima i specijalistima u području aktuarstva, upravljanja i kontrole rizika, upravljanja kapitalom, računovodstva, financija i financijskog kontrolinga, interne revizije i kontrole, upravljanja informatičkom arhitekturom, upravljanja informacijama i podacima, eksternalizacije i kontinuiteta poslovanja, regulatorne uskladbe, te svim tipovima rizika kojima osiguravajuća društva jesu ili mogu biti izložene u svom poslovanju, kao i ostalim profesionalcima unutar financijskog sektora koji žele kontinuirano graditi svoja temeljna znanja i vještine, putem razvijanja kritičkog razmišljanja temeljenog na prijenosu fokusa na metode i tehnike provjerene u praksi.

Nakon dugogodišnje pripreme jednog od najkompleksnijih međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, prije nešto više od tri godine svjetlo dana je ugledao tekst IFRS 17: Ugovori o osiguranju koji propisuje osnovne principe za priznavanje, mjerenje, prikazivanje i objavljivanje ugovora o osiguranju. Uz Solventnost II, novi standard zasigurno predstavlja jednu od najvećih promjena u načinu rada osiguravajućih društava. U usporedbi sa IFRS 4, očekuje se da će novi standard prikazivati financijsku izvedbu i položaj osiguravajućih društava na objektivniji i ekonomski konzistentniji način, poboljšati transparentnost izvještaja, omogućiti identifikaciju i razumijevanje istinskih pokretača poslovanja i omogućiti usporedivost između različitih osiguravajućih društava i tržišta širom svijeta.

Od osiguravajućih društava se očekuje da svoje poslovne procese i informacijske sustave usklade sa zahtjevima novog standarda najkasnije do 1. januara 2023. Datum njegove primjne je već dva puta prolongiran pod pritiskom složenosti nužnih operativnih promjena, niza amandmana novog standarda i širenja obima posla za osiguravajuća društva, te problema sa resursima, primarno u području aktuarstva, informatičkog upravljanja i upravljanja podacima, računovodstva, te dodatno neplanirane pojave i širenja SARS-Cov-2.

Osiguravajuća društava trebaju uspostaviti primjeren procesno-metodološki okvir za sveobuhvatanu primjenu zahtjeva novog standarda, u kojem, u skladu sa svojim ulogama i odgovornostima trebaju da učestvuju i/ili budu upoznate sve poslovne funkcije osiguravajućeg društva. Njihov mandatoran zadatak je osigurati i adekvatne interne resurse (financijske, tehničke i kompetencijske) za strukturalno preispitivanje cijelog sustava priznavanja, mjerenja, prikazivanja i objavljivanja ugovora o osiguranju.

Ključni izazovi sa kojim se osiguravajuća društva suočavaju u implementaciji novog standarda su sada već akutni nedostatak vremena, adekvatno tumačenje zahtjeva novog standarda, te opseg i kompleksnost promjena koje je neophodno provesti u osiguravajućem društvu. No, prilikom implementacije novog standarda nužno je sagledati i širi kontekst poslovanja osiguravajućeg društva i iskoristiti priliku za sveobuhvatnu optimizaciju poslovnih procesa i općenito unaprijeđenje tehničko-tehnološke podrške s ciljem osiguranja dodatna vrijednost za osiguravajuće društvo i bolje konkurentske pozicije na tržištu osiguranja.

MasterClass: IFRS 17 Ugovori o osiguranju je upravo osmišljen kako bi Vam pomogao da u potpunosti razumijete zahtjeve kompleksnog međunarodnog standarda financijskog izvještavanja koji tretira problematiku ugovora o osiguranju – osobito imajući u vidu da ne postoje dodatne smjernice i uputstva za njegovu provedbu, te osmislite optimalan pristup implementaciji novog standarda sukladno specifičnim potrebama osiguravajućeg društva.

MasterClass: IFRS 17 Ugovori o osiguranju jedinstveni je edukacijski program koji omogućuje sudionicima stjecanje znanja od renomiranih stručnjaka u području tumačenja i operativne implementacije međunarodnih standarda financijskog izvještavanja s velikim praktičnim iskustvom vezanog uz njihovu implementaciju u osiguravajućim društvima u zemljama SEE Regije, što između ostalog uključuje i detaljno poznavanje lokalnih specifičnosti i zahtjeva lokalnih supervizora, te njihovog pristupa prilikom nadzora i kontrole poslovanja osiguravajućih društava.

Zbog svega navedenog, MasterClass: IFRS 17 Ugovori o osiguranju zasigurno predstavlja neophodan resurs za sva osiguravajuća društva spremna na značajne promjene u svom poslovanju, ali i njihove stručnjake, posebno one iz područja aktuarstva, upravljanja rizicima i kapitalom, računovodstva i financija, te interne revizije, koji su usmjereni na ciljani razvoj svoje karijere i stjecanje praktičnih i teorijskih znanja nužnih u budućem poslovanju osiguravajućih društava. Na tržištu SEE Regije svjedoci smo pojačane potrebe za ubrzanim jačanjem temeljnih specijalističkih znanja i vještina internih ljudskih resursa u osiguravajućim društvima, posebice prilikom uvođenja suštinskih promjena u poslovanju kakve afirmira novi standard.

 • Na koji način u cjelini sagledati sve bitne komponente u pogledu priznavanja, mjerenja, umanjenja i prestanka priznavanja ugovora o osiguranju sukladno zahtjevima novog standarda
 • (Re)planiranje ključnih etapa već pokrenutih projekta implementacije novog standarda, te potrebnih internih i eksternih resursa za njegovu uspješnu operativnu implementaciju uz istovremeno osiguranje kontinuiteta svakodnevnih poslova osiguravajućeg društva
 • Podrška sudionicima u izgradnji cjelovitog uvida u potrebe i interese svih internih i eksternih stakeholder-a koje je nužno uzeti u obzir prilikom planiranja i implementacije novog standarda – uprave, višeg i srednjeg menadžmenta, vlasnika, investitora, regulatora / supervizora i sl.
 • Pružanje sudionicima mogućnosti konsolidacije i rekapitulacije njihovih postojećih znanja, uz integriranje i usavršavanje postojećeg seta kompetencija u domeni međunarodnih standarda financijskog izvještavanja relevantnih za poslove osiguranja

Želeći pomoći u rješavanju otvorenih pitanja vezanim uz implementaciju međunarodnih standarda financijskog izvještavanja u domeni osiguranja, njihovog suštinskog razumijevanja i operativne primjene, tvrtke OptomFT/Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu na financijskim tržištima SEE Regije, svojim partnerima u financijskom sektoru nudi ovaj sveobuhvatni edukacijski program, koji će njihovim zaposlenicima i menadžerima, sudionicima ovog programa, u kratkom roku omogućiti:

 • Nužnost podizanja svijesti unutar organizacije o novom standardu – utjecaju, učincima i benefitima njegove primjene u poslovima osiguranja, te sveobuhvatnosti i kompleksnosti nužnih procesno-metodoloških i informacijsko-sustavnih promjena u osiguravajućem društvu
 • Revidiranje i usvajanje novih znanja i kompetencija u domeni općeg i specifičnog razumjevanja načina priznavanja, mjerenja, umanjenja i prestanka priznavanja ugovora o osiguranju
 • Koncipiranje adekvatnog pristupa operativne provedbe zahtjeva novog standarda uz prethodno:
  • Utvrđene suštinske potrebe osiguravajućeg društva, (re)definiranje plana i vremenskog okvira implementacije sukladno efektivnom datumu njegove primjene, te promijenjenim okolnostima u društveno-ekonomskom okruženju pod pritiskom pojave i širenja SARS-Cov-2
  • Procjenjivanje razine i složenosti nužnih promjena interne dokumentacije (strategija, politika, metodologija, procedura) i holističke end-to-end sustavne arhitekture vs. novi standard
  • Planiranje robusnog testiranja provedenih sustavnih promijena i vremenskog okvira paralelne primjene IFRS 4 i IFRS 17, te izgradnja kontrolnih mehanizama vezanih uz sveobuhvatan proces regulatornog izvještavanja.

Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog, u SEE Regiji jedinstvenog, edukacijskog programa koji će Vam, uz stjecanje široke kompetencijske baze u domeni IFRS 17, omogućiti i promptnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima osiguravajućih društava koji na brz i učinkovit način žele proširiti postojeća i steći nova stručna znanja i vještine, te razmijeniti profesionalna iskustva sa kolegama u SEE Regiji:

 • Višem i srednjem menadžmentu osiguravajućih društava
 • Voditeljima i specijalistima u domeni aktuarstva
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja i kontrole rizika
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja kapitalom
 • Voditeljima i specijalistima u domeni računovodstva
 • Voditeljima i specijalistima u domeni financija i financijskog kontrolinga
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja informacijama i podacima
 • Internim revizorima
 • IT stručnjacima

Dan 1: 27.05.2021. (četvrtak)

IFSR 17: Ugovori o osiguranju

1.  IFRS 17 – Osnovni zahtjevi međunarodnog standarda financijskog izvještavanja

 • Ugovori o osiguranju
  • Kombinacije ugovora o osiguranju
  • Komponente ugovora o osiguranju
 • Agregiranje ugovora o osiguranju
 • Inicijalno priznavanje ugovora o osiguranju
 • Mjerenje vrijednosti ugovora o osiguranu
  • Mjerenje pri inicijalnom priznavanju – procjena budućih novčanih tokova, diskontne stope, ispravke vrijednosti za nefinancijske rizike, ugovorne marže usluga
  • Mjerenje nakon inicijalnog priznavanja
  • Štetni ugovori
  • Pristup alokacije premije osiguranja (PAA – Premium Allocation Approach)
  • PAA vs. GMM
  • Ugovori o reosiguranju – priznavanje, mjerenje, PAA
  • Ugovori o ulaganju sa obilježjima diskrecijskog sudjelovanja
 • Modifikacije i prestanak priznavanja ugovora o osiguranju
 • Prikazivanje rezultata u financijskim izvještajima i njihovo objavljivanje

Dan 1: 28.05.2021. (petak)

Plan tranzicije na IFRS 17

1.  Kako se pripremiti za primjenu IFRS 17?
2. (Re)definiranje plana implementacije:

 • Ciljevi, procjena djelokruga, isporučive cjeline, rokovi, procjena rizika, stakeholder-i, uloge i odgovornosti članova tima, upravljanje resursima, način komunikacije
 • Gap analysis – procesi, interna dokumentacija, IT sustavi, podaci i sustav izvještavanja, organizacija, kompetencije
 • Sustavno rješenje – dizajn okvira za provedbu IFRS 17
 • Period paralelnog vrednovanje ugovora o osiguranju prema IFRS 4 i IFRS 17

3. Vremenski okvir implementacije IFRS 17
4. Ključni tehnički i operativni izazovi implementacije i praktične primjene IFRS 17
5. Očekivani utjecaj uvođenja IFRS 17 na poslovanje osiguravajućih društva u BiH

Četvrtak i petak, 27. i 28.05.2021. (4 sesije svaka po 2h, ukupno 8h predavanja)
Dinamika predavanja: 11:00h – 13:00h (pauza 1h); 14:00h – 16:00h

➱ Neto po sudioniku BAM 415,00 / EUR 212,00, a uplata se obavlja na račun tvrtke OptomFT po prijavi, najkasnije do 20.05.2021.

➱ Naknada pokriva sudjelovanje na sve četiri sesije specijalističkog edukacijskog programa, pripadni radni materijal te eCertifikat o sudjelovanju (materijal i eCertifikat bit će dostavljeni putem elektronske pošte).

Preuzmite Prijavni obrazac

Molimo Vas da prijave šaljete na msusko@optomft.eu.

OptomFT

 

 

 

Tvrtka Op2M i OptomFT svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
 • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Stjepan Anić Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice (zadnje, Predsjednik Odbora za rizike Udruženja banaka Hrvatske gospodarske komore). Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.