MasterClass: Integrated Collateral Management

VirtualOptomFT / MasterClass: Integrated Collateral Management

VirtualOptomFT MasterClass / Webinar
04. – 05. 10. 2021.

Zbog čega je harmoniziranje upravljanja kolateralima u kreditnim institucijama preduvjet za integriranje i promoviranje jedinstvenog domaćeg financijskog tržišta i šta je potrebno učiniti da se to postigne?

Što je to integrirano upravljanje kolateralima i na koji način uspostaviti održiv i efikasan metodološko-procesni okvir za upravljanje kolateralima sukladno očekivanjima lokalnog regulatora / supervizora i suštinskim potrebama kreditne institucije?

Jeste li već osigurali adekvatnu digitalizaciju svih faza procesa upravljanja kolateralima i besprijekornu internu komunikaciju i integriranost sa ostalim (pod)procesima unutar kreditne institucije?

Uspijevate li osigurati konkurentsku prednost na financijskom tržištu koju optimizirano upravljanje kolateralima zasigurno nudi kreditnoj instituciji uz istovremeno poštivanje svih regulatornih zahtjeva?

Upravljate li aktivno svim rizicima vezanim uz kompleksan proces upravljanja kolateralima – pravnim, likvidnosnim, operativnim i korelacijskim?

Posjedujete li adekvatne interne resurse i tehničku infrastrukturu za implementaciju stalno rastućih metodološko-procesnih zahtjeva za upravljanje kolateralima u kreditnim institucijama?

Da li kompozicija vašeg tima zaposlenika koji upravlja kolateralima odgovara potrebama kreditne institucije? Ukoliko pak, u ovom kontekstu, u potpunosti ili djelomično ovisite od eksternih faktora, na koji način njima upravljate?

Možete li sagledati sve dalekosežne pozitivne učinke koje kontinuirano i kvalitetno upravljanje kolateralima može imati na financijski performans kreditne institucije i jačanje njene konkurentske pozicije?

Prijavite se na edukaciju tijekom koje će biti ponuđena sustavna, operativno provediva i funkcionalna rješenja, te jasni i razumljivi odgovori na spomenuta i mnoga druga pitanja vezana uz našu temu!

VirtualOptomFT / MasterClass:

Integrated Collateral Management

04. – 05. 10. 2021. (4 sesije – 8h predavanja)

MasterClass Integrated Collateral Management zasigurno predstavlja neophodan resurs za sve kreditne institucije spremne na dalje usavršavanje svog poslovanja, ali i njihove stručnjake, posebno one u području prodaje, upravljanja kolateralima, upravljanja i kontrole rizika, upravljanja kapitalom, računovodstva, financija i financijskog kontrolinga, interne revizije i kontrole, upravljanja informatičkom arhitekturom, upravljanja informacijama i podacima, eksternalizacije i kontinuiteta poslovanja, regulatorne uskladbe, koji su usmjereni na kontinuirano jačanje svojih temeljnih kompetencija, te ciljani razvoj svoje karijere i stjecanje naprednih kvalitetnih praktičnih i teorijskih znanja.

Upravljanje kreditnim rizikom u financijskim institucijama unazad nekoliko decenija prolazi kroz dubinski transformativni proces potaknuto stalno mijenjajućim i sve rigoroznijim regulatornim zahtjevima, ali i dinamičnim promjenama u kompleksnom suvremenom poslovnom okruženju. Među brojnim izazovima sa kojima se financijske institucije svakodnevno suočavaju ključnu ulogu ima kontinuitet u održavanju visoke razine kvalitete aktive pri čemu temeljnu ulogu zasigurno imaju instrumenti financijskog osiguranja. O tome koliko je aktivno upravljanje kolateralima u proteklom periodu dobilo na značaju u upravljanju kreditnim rizikom govore i robusni međunarodni i domaći regulatorni zahtjevi koji se odnose na opće i specifične prudencijalne standarde koje kolaterali moraju ispunjavati kako bi se smatrali prihvatljivim za ublažavanje kreditnog rizika u kontekstu rizikom ponderirane aktive i kapitalnih zahtjeva koji proizlaze iz kreditnog rizika.

Učinkovito upravljanje kreditnim rizikom zahtijeva od financijskih institucija uspostavljanje kompleksnog sustavno podržanog procesno-metodološkog okvira za sveobuhvatan nadzor kolaterala, te kontinuiranu izgradnja kompetencija i vještina osoblja s ciljem razumijevanja svih aktivnosti unutar procesa upravljanja kolateralima i njegove (ne)posredne višedimenzionalne povezanost sa drugim poslovnim (pod)procesima u financijskoj instituciji, te jačanja svijesti o svim potencijalnim ograničenjima i rizicima vezanim uz kolaterale – pravnom, likvidnosnom, operativnom i korelacijskom.

MasterClass: Integrated Collateral Management

Ključni izazovi sa kojim se kreditne institucije suočavaju u implementaciji održivog sustava upravljanja kolateralima su učinkovito praćenje i razumijevanje tržišnih kretanja, adekvatno tumačenje zahtjeva europskih direktiva i smjernica, lokalnih (pod)zakonskih propisa, te shvaćanje opsega i modaliteta provođenja promjena u poslovanju.  MasterClass: Integrated Collateral Management je upravo osmišljen kako bi Vam pomogao da u potpunosti razumijete sve međunarodne i lokalne zahtjeve u pogledu kolaterala – osobito imajući u vidu nedostatak operativnih smjernica i uputstava za dizajniranje i praktično implementiranje optimiziranog sustava upravljanja kolateralima sukladno specifičnim potrebama financijske institucije.

MasterClass: Integrated Collateral Management jedinstveni je edukacijski program koji omogućuje sudionicima stjecanje znanja od renomiranih stručnjaka u području tumačenja i operativne implementacije međunarodnih zahtjeva glede kolaterala s velikim praktičnim iskustvom vezanog uz njihovu implementaciju u financijskim institucijama u zemljama SEE Regije, što između ostalog uključuje i detaljno poznavanje lokalnih regulatornih specifičnosti i zahtjeva lokalnih supervizora.

 • Skrenuti pozornost na stalno rastuću potrebu učinkovitog upravljanja kolateralima u kreditnim institucijama temeljeno na pouzdanom metodološko-procesnom okviru i naprednim digitalnim tehnologijama, te višerazinskom upravljanju operativnim poslovima vezanim uz instrumente financijskog osiguranja
 • Demistificirati koncepciju integriranog upravljanja kolateralima opsežnim raščlanjivanjem i dubinskom analizom cjelokupnog životnog vijeka kolaterala kroz procjenu njihove opće prihvatljivosti i pravne sigurnosti, praćenja njihove nominalne i efektivne vrijednosti vs. kreditna eksponiranost, kontinuirani monitoring ispunjenosti minimalnih kriterija za ublažavanje kreditnog rizika prema vrstama kolaterala i sl.
 • Razjasniti robusne zahtjeve europskih i lokalnih regulatora u pogledu upravljanja kolateralima i kapitalom, te predstaviti najbolje prakse i principe vezane uz upravljanje kolateralima i mitigiranje kreditnog rizika u financijskim institucijama
 • Pružiti mogućnosti konsolidacije i rekapitulacije postojećih i usvajanje novih teorijskih i praktičnih znanja svih sudionika, uz integriranje i usavršavanje postojećeg seta kompetencija u domeni upravljanja kolateralima u kreditnoj instituciji

Želeći pomoći u rješavanju otvorenih pitanja vezanim uz implementaciju međunarodnih standarda financijskog izvještavanja u domeni osiguranja, njihovog suštinskog razumijevanja i operativne primjene, tvrtke OptomFT/Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu na financijskim tržištima SEE Regije, svojim partnerima u financijskom sektoru nudi ovaj sveobuhvatni edukacijski program, koji će njihovim zaposlenicima i menadžerima, sudionicima ovog programa, u kratkom roku omogućiti:

 • Temeljno razumijevanje sustava upravljanja kolateralima unutar kreditne institucije – metodološko-procesnih značajki i nužnosti osiguranja dobre digitalne podrške ciljem uspostavljanja održivog poslovnog okruženja za upravljanje kolateralima, te njihovom neupitnom utjecaju, učincima i benefitima na upravljanje kreditnim rizikom
 • Koncipiranje i dizajniranje optimalnog digitalno podržanog metodološko-procesnog okvira za efikasno upravljanje kolateralima u kreditnoj instituciji sukladno regulatornim i njenim specifičnim potrebama, te izmijenjenom poslovnom okruženju nastalom pod pritiskom krize izazvane pojavom i širenjem SARS-Covid-19.

Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog, u SEE Regiji jedinstvenog, edukacijskog programa koji će Vam, uz stjecanje široke kompetencijske baze u domeni upravljanja kreditnim rizikom u financijskoj instituciji, omogućiti i promptnu praktičnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija koji na brz i učinkovit način žele proširiti postojeća i steći nova stručna znanja i vještine, te razmijeniti profesionalna iskustva sa kolegama u SEE Regiji:

 • Višem i srednjem menadžmentu kreditnih institucija
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja kolateralima
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja i kontrole rizika
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja kapitalom
 • Voditeljima i specijalistima u domeni računovodstva
 • Voditeljima i specijalistima u domeni financija i financijskog kontrolinga
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja informacijama i podacima
 • Internim revizorima
 • IT stručnjacima.

Dan 1: 04.10.2021. (ponedjeljak)

Metodološko-procesni okvir upravljanja kolateralima

1. Principi upravljanja kolateralima

a. Terminologija i temeljni koncept upravljanja kolateralima
b. Rastući značaj kolaterala za kreditne institucije

2. Metodologija i proces upravljanja kolateralima

a. Pojam, vrste i životni ciklus kolaterala
b. Tipovi kolateralizacije – nominalna vs. efektivna
c. Vrijednost kolaterala

i. Metode vrednovanja kolaterala
ii. Frekvencija vrednovanja kolaterala
iii. Vrijednost kolaterala vs. kreditna eksponiranost

d. LGD – kolateralizacija vs. troškovi kreditnog rizika

3. Pravni aspekt upravljanja kolateralima

a. Nužnost pravne zaštite i značaj pravne dokumentacije

4. Naplata novčanih potraživanja realizacijom kolaterala

5. Problemi i ključni rizici vezani uz kolaterale

Dan 2: 05.10.2021. (utorak)

Regulatorni zahtjevi i tehnička infrastruktura za upravljanje kolateralima

1. Uloga i svrha kolaterala u:

a. Kreditnom procesu – ugovaranje, odlučivanje, monitoring, naplata itd.
b. Procesu izračuna troškova kreditnog rizika
c. Procesu određivanja adekvatnosti kapitala

2. Regulatorna perspektiva upravljanja kolateralima

a. Opći i specifični minimalni zahtjevi za ublažavanje kreditnog rizika
b. Povezanost kolaterala i parametara kreditnog rizika

3. IT infrastruktura nužna za upravljanje kolateralima

a. Sustavno evidentiranje podataka o kolateralima i upravljanje njihovom kvalitetom
b. Matematički algoritam optimalne alokacije vrijednosti kolaterala

4. Kompozicija tima za upravljanje kolateralima

Ponedjeljak i utorak, 04. i 05.10.2021. (4 sesije svaka po 2h, ukupno 8h predavanja)
Dinamika predavanja: 11:00h – 13:00h i 14:00h – 16:00h uz 1 pauzu u trajanju 1 h

➱ Neto po sudioniku BAM 415,00 / EUR 212,00, + PDV u skladu sa važećim zakonskim propisima u BiH, a uplata se obavlja na račun tvrtke OptomFT po prijavi, najkasnije do 24.09.2021.

➱ Naknada pokriva sudjelovanje na sve četiri sesije specijalističkog edukacijskog programa, pripadni radni materijal te eCertifikat o sudjelovanju (materijal i eCertifikat bit će dostavljeni putem elektronske pošte).

Preuzmite Prijavni obrazac

Molimo Vas da prijave šaljete na msusko@optomft.eu.

OptomFT

 

 

 

Tvrtka Op2M i OptomFT svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
 • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Stjepan Anić Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice (zadnje, Predsjednik Odbora za rizike Udruženja banaka Hrvatske gospodarske komore). Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.