VirtualOptomFT / MasterClass: Non-performing Loan Management

VirtualOptomFT / najavljuje  MasterClass Event:
MasterClass : Non-performing Loan Management

29. – 30. 03. 2022.

Da li ste strateški i operativno spremni za potencijalni rast non-performing kredita nakon prestanka važenja privremenih mjera za oporavak realne ekonomije od posljedica uzrokovanih pandemijom Covid-19?

Poučeni iskustvima stečenim tokom prethodnih kriza, da li već imate uspostavljene prudencijalne interne strategije i akcione planove sprečavanja rasta non-performing kredita i njihove naplate, i u kojem dijelu ih je potrebno ažurirati glede učinaka aktualne krize?

Da li ste definirali sveobuhvatne i održive individualne strategije naplate non-performing kredita?

Da li ste revidirali i eventualno redefinirali pokazatelje značajnog povećanja kreditnog rizika i kriterije identificiranja i priznavanja default-a u odnosu na one koji su bili na snazi prije aktualne krize?

Provodite li kontinuirano rano identificiranje i priznavanje non-performing kredita s ciljem maksimiziranja vjerojatnosti, te snižavanja troškova i skraćivanje vremena njihove naplate, kao i očuvanja stabilne profitabilnosti kreditne institucije?

Da li je bilo nužno i u kojem dijelu prilagodili politiku kreditiranja domaćinstava i poduzeća, te politiku upravljanja kreditnim rizikom okolnostima uzrokovanim pandemijom Covid-19?

Prijavite se na edukaciju tijekom koje će biti ponuđena sustavna, operativno provediva i funkcionalna rješenja, te jasni i razumljivi odgovori na spomenuta i mnoga druga pitanja vezana uz našu temu!

VirtualOptomFT / MasterClass:

Non-performing Loan Management

 

Webinar – 29. i 30. 03. 2022. (4 sesije – 8h predavanja)

MasterClass Non-performing Loan Management zasigurno zasigurno predstavlja neophodan resurs za sve kreditne institucije spremne na aktivno unapređenje svog poslovanja, ali i njihove stručnjake, posebno one u području prodaje, upravljanja i kontrole rizika, upravljanja kapitalom, računovodstva, financija i financijskog kontrolinga, interne revizije i kontrole, upravljanja informatičkom arhitekturom, upravljanja informacijama i podacima, eksternalizacije i kontinuiteta poslovanja, regulatorne uskladbe, koji su usmjereni na kontinuirano jačanje svojih temeljnih kompetencija, te ciljani razvoj svoje karijere i stjecanje naprednih kvalitetnih praktičnih i teorijskih znanja.

Unatoč stabilnosti financijskog sustava, te snažnom oporavku realne ekonomije tokom prošle godine, konačan utjecaj brojnih negativnih posljedica krize uzrokovane pandemijom Covid-19 na kvalitet aktive financijskih institucija još uvijek nije moguće procijeniti. Europska središnja banka očekuje da će bankarski sektor posljedice krize u njihovoj punoj snazi osjetiti, između ostalog, kroz nadolazeći intenzivniji rast non-performing kredita, osobito nakon prestanka važenja državnih programa potpore za učinkovitije prevazilaženje posljedica krize, te usljed sve većeg gomilanja kroničnih i u kratkom roku teško rješivih problema u realnoj ekonomiji.

Potaknuto očekivanim razvojem događaja, kreditne institucije moraju inzistirati na uspostavljanju i stalnom jačanju state-of-the-art procesno-metodološkog okvira za upravljanje kvalitetom aktive, te kontinuiranom usavršavanju kompetencija i vještina svoga osoblja s ciljem temeljnog razumijevanja svih aktivnosti unutar procesa upravljanja lošim kreditima, i na koncu, no ne manje značajno, provođenju standardnih temeljitih preispitivanja kvalitete imovine – asset quality review i testiranja otpornosti na stres – stress-testing.

Za kreditne će institucije od krucijalne važnosti biti rano prepoznavanje pokazatelja značajnog povećanja kreditnog rizika – significant increas of credit risk, te pravovremeno identificiranje i priznavanje non-performing kredita, s ciljem maksimiziranja profitabilnosti i operativne efikasnosti na mikroprudencijalnoj, te osiguranja stabilne osnove za dugoročni održivi rast realne ekonomije na makroprudencijalnoj razini, pružanjem adekvatne financijske i profesionalne podrške svojim dužnicima – domaćinstvima i poduzećima.

Nedvojbeno je da će intenzivno i prudencijalno upravljanje kreditnim rizikom dugoročno biti ključni prioritet za sve kreditne institucije, uz kontinuirani fokus supervizora na efikasnost sustava upravljanja kvalitetom aktive i non-performing kreditima.

MasterClass: Non-performing Loan Managementcoring Models jedinstveni je edukacijski program koji svim njegovim sudionicima omogućuje stjecanje znanja od renomiranih i visokoiskusnih stručnjaka u području upravljanja rizicima i kvalitetom aktive, primarno non-performing kreditima na strateškoj i operativnoj razini u kreditnim institucijama u zemljama SEE Regije

 • Indicirati razinu i dinamiku ranjivosti kvalitete aktive u kreditnim institucijama i nužnost ranog uočavanja pokazatelja značajnog povećanja kreditnog rizika, te identificiranja i priznavanja non-performing kredita
 • Demistificirati procesno-metodološku komponentu ranog identificiranja i priznavanja non-performing kredita, te operativne primjene raspoloživih modaliteta održivog oporavka dužnika i naplate loših kredita
 • Rasvijetliti višedimenzionalne učinke loše kvalitete aktive na operativnu efikasnost i bilance kreditne institucije, osobito kod kasnog identificiranja i priznavanja non-performing kredita
 • Elaborirati modalitete upravljanja kvalitetom aktive, naglašavajući kreditni portfelj pod privremenim mjerama državnih potpora za učinkovitije prevazilaženje posljedica aktualne krize
 • Pružiti mogućnosti konsolidacije i rekapitulacije postojećih i usvajanje novih teorijskih i praktičnih znanja, uz integriranje i usavršavanje postojećeg seta kompetencija u domeni upravljanja kreditnim rizikom u financijskim institucijama

Želeći pomoći u rješavanju aktualnih pitanja vezanih uz standarde i dobre poslovne prakse u upravljanju kvalitetom aktive i non-performing kreditima, tvrtke OptomFT/Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu na financijskim tržištima SEE Regije, svojim partnerima u financijskom sektoru nude ovaj sveobuhvatni edukacijski program, koji će njihovim zaposlenicima i menadžerima, sudionicima ovog programa, u kratkom roku omogućiti:

 • Temeljno razumijevanje procesno-metodološkog sustava upravljanja kvalitetom aktive sa fokusom na non-performing kredite unutar kreditnih institucija – svih metodološko-procesnih značajki i nužnosti osiguranja prudencijalnog sustava upravljanja non-performing kreditima – priznavanja, monitoringa i prestanka priznavanja
 • Kritičko promišljanje o izboru adekvatne strategije upravljanja non-performing kreditima i operativnog plana njenog provođenja, te izbora adekvatnih modaliteta naplate potraživanja i oporavka dužnika – fizičkih i pravnih osoba, te grupa povezanih osoba iz non-performing statusa u kvalitetnu prihodonosnu aktivu.

Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog, u SEE Regiji jedinstvenog, edukacijskog programa koji će Vam, uz stjecanje široke kompetencijske baze u domeni upravljanja non-performing u financijskim institucijama, omogućiti i promptnu praktičnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima financijskih institucija koji na brz i učinkovit način žele proširiti postojeća i steći nova stručna znanja i vještine, te razmijeniti profesionalna iskustva sa kolegama u SEE Regiji:

 

 • Višem i srednjem menadžmentu
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja i monitoringa loših kredita
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja i kontrole kreditnog rizika
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja i kontrole kolaterala
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja kapitalom
 • Voditeljima i specijalistima u domeni prodaje domaćinstvima i poduzećima
 • Voditeljima i specijalistima u domeni računovodstva
 • Voditeljima i specijalistima u domeni financija i financijskog kontrolinga
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja informacijama i podacima
 • Internim revizorima.

Dan 1: 29.03.2022. (utorak)

Non-performing Loan Management I

 1. Osnovni elementi upravljanja non-performing kreditima
  a. Neispunjavanje prvobitno ugovorenih odredbi i uvijeta kredita – definicija non-performing kredita
  b. Identificiranje i priznavanje, upravljanje i prestanak priznavanja non-performing kredita
 2. Strategija upravljanja non-performing kreditima
  a. Definiranje jasnih, mjerljivih i sa višestrukim strateškim inicijativama u kreditnoj instituciji usaglašenih ciljeva smanjenja non-performing kredita
  b. Dimenzije definiranja ciljeva – po vremenu, dominantnim kreditnim portfeljima i načinu realizacije
 3. Operativni plan za provođenje strategije upravljanja non-performing kreditima
 4. Harmoniziranje non-performing strategije i operativnog plana sa drugim strateškim dokumentima

 

Dan 2: 30.03.2022. (srijeda)

Non-performing Loan Management II

 1. Workout scenariji naplate kreditnih plasmana
  a. Naplata potraživanja redovnim putem – oporavak
  b. Izvansudsko rješavanje sporova
  c. Prisilna naplata potraživanja pravnim putem
  d. Eksternalizacija procesa naplate potraživanja
  e. Restrukturiranje potraživanja
  f. Prodaja potraživanja – pojedinačnih kreditnih plasmana ili kreditnog portfelja
  g. Otpis potraživanja
 2. Indikatori za odabir adekvatnog workout scenarija naplate potraživanja
 3. Restrukturiranje kreditnih plasmana
  a. Tipovi restrukturiranja
  b. Financijski aspekt restrukturiranja – restrukturiranje balance stanja i balance uspjeha
  c. Pojam forbearance-a i restrukturiranje
  d. Tretman restrukturiranja unutar IFRS 9 (Stage 3 vs. POCI)
 4. Regulatorni tretman non-performing kredita
  a. Kapitalni tretman non-performing izloženosti
  b. Računovodstveni tretman non-performing izloženosti (utjecaj na ECL)

Utorak i srijeda, 29. i 30.03.2022. (4 on-line sesije svaka po 2h, ukupno 8h predavanja)
Dinamika predavanja: 11:00h – 13:00h i 14:00h – 16:00h uz 1 pauzu u trajanju 1h

➱ Neto po sudioniku BAM 415,00 / EUR 212,00, + 17% PDV, a uplata se obavlja na račun tvrtke OptomFT po prijavi, najkasnije do 25.03.2022.

➱ Naknada pokriva sudjelovanje na sve četiri sesije specijalističkog edukacijskog programa, pripadni radni materijal te eCertifikat o sudjelovanju (materijal i eCertifikat bit će dostavljeni putem elektronske pošte).

Preuzmite Prijavni obrazac

Molimo Vas da prijave šaljete na msusko@optomft.eu.

OptomFT

 

 

 

Tvrtka Op2M i OptomFT svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
 • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Stjepan Anić Stjepan Anić bavi se problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u financijskim institucijama unutar Regije. Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te predavač i konzultant s dugo godišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.